10 bệnh viện đạt mức chất lượng cao theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội

Tran Huy
Sở Y tế Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá theo Bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đối với 80/85 bệnh viện, trong đó có 10 bệnh viện có mức đánh giá chất lượng cao.

Sở Y tế Hà Nội tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; kiểm tra công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh; áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nâng cao chất lượng và phản hồi một số văn bản phục vụ quản lý nhà nước. Năm 2023, Sở đã kiểm tra, đánh giá, phúc tra 80/85 bệnh viện (đạt 94%), gồm 42/42 bệnh viện công lập; 37/42 bệnh viện ngoài công lập và 1/1 bệnh viện bộ, ngành.

[Infographic] 10 bệnh viện đạt mức chất lượng cao theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội ảnh 1

BÔNG MAI