Văn bản

Năm điểm mới tăng quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm y tế

11:42 09/11/2023

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 3/12 tới. Văn bản có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.